Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho các App và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Thousand Sunny Studio.

Thông tin nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân của người sử dụng trong nhiều cách khác nhau, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi người dùng truy cập ứng dụng của chúng tôi, đăng ký trên trang ứng dụng, ứng phó với một cuộc điều tra, và kết hợp với các hoạt động khác, các dịch vụ, tính năng hoặc nguồn lực chúng tôi làm cho có sẵn trên ứng dụng của chúng tôi .. Người dùng có thể truy cập vào ứng dụng của chúng tôi nặc danh. Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân của người sử dụng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp những thông tin nhận dạng, ngoại trừ việc nó có thể ngăn cản họ tham gia vào các hoạt động liên quan đến ứng dụng, app game nhất định.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin nhận dạng phi cá nhân về những người sử bất cứ khi nào họ tương tác với ứng dụng của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên của trình duyệt, các loại máy tính và thông tin kỹ thuật về phương tiện của người dùng kết nối vào ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như các hệ điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ Internet và thông tin sử dụng tương tự khác.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc thuê người sử dụng thông tin định danh cá nhân cho những người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân tổng hợp chung chung không liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến du khách và người sử dụng với các đối tác kinh doanh của chúng tôi, tin cậy các chi nhánh và các nhà quảng cáo cho các mục đích nêu trên nếu có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi hoạt động kinh doanh của chúng tôi và các ứng dụng hay quản lý các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như việc gửi đi các bản tin hoặc các cuộc điều tra. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba cho những mục đích hạn chế cung cấp mà bạn đã cho chúng ta cho phép của bạn.

Quảng cáo

Quảng cáo xuất hiện trên ứng dụng của chúng tôi có thể được giao cho người sử dụng bởi các đối tác quảng cáo, những người có thể thiết lập các cookie. Những cookie này cho phép các máy chủ quảng cáo để nhận ra máy tính của bạn mỗi khi họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến để biên dịch các thông tin nhận dạng cá nhân phi về bạn hoặc những người sử dụng máy tính của bạn. Thông tin này cho phép các mạng quảng cáo, trong số những thứ khác, gửi các quảng cáo nhắm mục tiêu mà họ tin rằng sẽ được quan tâm nhất đối với bạn. Chính sách bảo mật này không bao gồm việc sử dụng các cookie của bất kỳ nhà quảng cáo.

Tuân thủ trực tuyến hành động bảo vệ sự riêng tư của trẻ em

Bảo vệ sự riêng tư của trẻ rất là đặc biệt quan trọng. Vì lý do đó, chúng tôi không bao giờ thu thập hoặc lưu giữ thông tin tại ứng dụng của chúng tôi từ những người chúng ta thực sự biết là dưới 13 tuổi, và không có một phần của ứng dụng của chúng tôi được xây dựng để thu hút bất cứ ai dưới 13 tuổi.

Những thay đổi chính sách bảo mật này

Thousand Sunny Studio có quyết định để cập nhật chính sách bảo mật này vào bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi làm, chúng tôi sẽ gửi một thông báo trên trang chính của ứng dụng của chúng tôi, sửa đổi ngày cập nhật ở dưới cùng của trang này. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng phải thường xuyên kiểm tra trang này cho bất kỳ thay đổi được thông tin về cách thức chúng tôi đang giúp bảo vệ các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đó là trách nhiệm của bạn để xem xét lại chính sách bảo mật định kỳ và trở thành nhận thức sửa đổi.

Bạn chấp nhận các điều khoản

Bằng cách sử dụng ứng dụng này, bạn có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, xin vui lòng không sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Tiếp tục sử dụng của bạn của trang sau khi đăng các thay đổi của chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật, thực tiễn của ứng dụng này, hoặc các giao dịch của bạn với ứng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: linhrinpy@gmail.com