Home / Hoàng Thy

Hoàng Thy

Skype : karemlengkeng Mobile : 094 949 90 99

AAA – KQKD năm 2016 của AAA rất khả quan. Triển vọng tích cực. Nâng đánh giá lên Khả quan

GHI NHẬN CHÍNH – KQKD năm 2016 vượt kỳ vọng với doanh thu  đạt  2145,5  tỷ  đồng  (tăng  trưởng  32,76%)  và  LNST  đạt 142,93 tỷ đồng (tăng trưởng 252,48%). Tỷ suất lợi nhuận gộp cũng tăng lên 14,32% từ 11,76% trong năm 2015 nhờ cơ cấu doanh thu cải thiện …

Đọc thêm