EBT là gì?

Lợi nhuận trước thuế (Earnings before tax, EBT) là tổng lợi nhận kế toán trước khi trừ đi số thuế thu nhập doanh nghiệp ước tính phải trả.

Công thức tính: Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh + Lợi nhuận hoạt động tài chính + Lợi nhuận bất thường (Lợi nhuận khác)

Lợi nhuận trước thuế được sử dụng trong phân tích tài chính nhờ giúp loại bỏ được ảnh hưởng của yếu tố thuế thu nhập doanh nghiệp – vốn có thể khác nhau theo từng khu vực, quy mô doanh nghiệp, ngành nghề…

Điều này sẽ giúp đánh giá được hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp mà không bị vấn đề thuế làm thiên lệch.