Home / Giáo dục / Thuật ngữ / Nhà phát hành trong chứng khoán là gì?

Nhà phát hành trong chứng khoán là gì?

Nhà phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán. Nhà phát hành là người cung cấp các chứng khoán - hàng hoá của thị trường chứng khoán.12

  • Chính phủ và chính quyền địa phương là nhà phát hành các trái phiếu Chính phủ và trái phiếu địa phương.
  • Công ty là nhà phát hành các cổ phiếu và trái phiếu công ty.
  • Các tổ chức tài chính là nhà phát hành các công cụ tài chính như các trái phiếu, chứng chỉ thụ hưởng... phục vụ cho hoạt động của họ.