Home / Giáo dục / KIẾN THỨC ĐẦU TƯ / Kiến thức cơ bản / Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán

Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán hoạt động theo các nguyên tắc cơ bản sau:

  • Nguyên tắc công khai
  • Nguyên tắc trung gian
  • Nguyên tắc đấu giá