Home / Giáo dục / KIẾN THỨC ĐẦU TƯ / Kiến thức cơ bản / Nhà đầu tư là ai? Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư là ai? Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư là những người thực sự mua và bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể được chia thành 2 loại: nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức.

 • Các nhà đầu tư cá nhân1
 • Các nhà đầu tư có tổ chức

Các tổ chức kinh doanh trên thị trường chứng khoán

 • Công ty chứng khoán
 • Quỹ đầu tư chứng khoán
 • Các trung gian tài chính

Các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán

 • Cơ quan quản lý Nhà nước
 • Sở giao dịch chứng khoán
 • Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán
 • Tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán
 • Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán
 • Các tổ chức tài trợ chứng khoán
 • Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm...
Show Buttons
Hide Buttons