Home / Chính sách sản phẩm và bảo mật

Chính sách sản phẩm và bảo mật

Chính sách dịch vụ tư vấn qua email

VLStock.com cung cấp tư vấn qua email cho các khách hàng đăng kí, các nội dung là tài liệu tham khảo cho khách hàng đầu tư, khách hàng có quyền thực hiện hoặc không thực hiện giống tư vấn, mọi quyết định của khách hàng là quyết định cá nhân của khách hàng sau khi tham khảo ý kiến tư vấn hoặc tham khảo thêm ý kiến từ người quản lý tài chính của mình. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trên các quyết định của khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn Email của VLStock.com

Chính sách về nội dung tư vấn qua Email

VLStock.com cung cấp cho người đăng kí sử dụng các nội dung do chính VLStock.com xuất bản và hạn chế sử dụng đối với các thành viên chưa đăng kí. VLStock.com không sử dụng các nội dung không phải do mình xuất bản để cung cấp cho các khách hàng đăng kí nhận tư vấn qua email để thu phí dịch vụ. Các nội dung không được VLStock.com xuất bản, sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau được đăng trên VLStock.com chỉ mục đích tham khảo và chia sẻ không có mục đích lợi nhuận.

Chính sách sử dụng thông tin của khách hàng

Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà khách hàng cung cấp cho VLStock.com được duy trì và chỉ truy cập được bởi VLStock.com. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn cơ hội để nhận các dịch vụ bổ sung từ VLStock.com. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin được thu thập ngoài việc gửi cho bạn thông báo về các cập nhật cho dịch vụ.VLStock.com, chỉ sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn cơ hội nhận thông báo của VLStock.com về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của VLStock và để cá nhân hóa trải nghiệm của VLStock. 

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi khi mua các dịch vụ của VLstock.com được chia sẻ với các công ty xử lý đơn hàng của bạn. 

Hiện tại khách hàng của VLStock.com không thể xoá thông tin của họ khỏi cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào bạn có thể yêu cầu xóa khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi và chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu đó. Bạn có thể gửi e-mail đến VLStock.com để có yêu cầu này.